تبلیغات
ıllııllı بالیگا ıllııllı
» پدیده کرونادرخطوط انتقال نیرو- مسیریابی خطوط انتقال نیرو-تلفات الکتریکی در خطوط نیرو ( جمعه 5 دی 1393 )
» انتخاب برج و محاسبات بارگذاری خطوط انتقال ( جمعه 5 دی 1393 )
» کاربرد ادوات FACTS در بهبود كیفیت توان دکتر جورابیان ( جمعه 5 دی 1393 )
» بهبود پایداری گذرا توسط ادوات FACTS دکتر جورابیان ( جمعه 5 دی 1393 )
» دانلود رایگان مقالات ieee حفاظت از مرز خط انتقال با استفاده از تبدیل موجیک و شبکه عصبی ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee برآورد بهینه پارامترهای آنلاین خط انتقال برای برنامه های کاربردی رله ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee تخمین فازور بادر نظر گرفتن آفست DC و اشباع CT ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee تشخیص خطاهای متقارن توسط رله دیستانس در زمان نوسانات برق ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee در زمینه رله و حفاظت الكتریكی Characterizing Dynamic Behavior of PMUs Usin ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee در زمینه رله و حفاظت الكتریكی ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت سوم ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت دوم ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت اول ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان فیلمهای کوتاه آموزشDigSILENT ( سه شنبه 12 دی 1391 )
» کاربردی, نرم افزار کاربردی, نرم افزار کاربردی جدید, دانلود رایگان نرم افزار کاربردی, برنامه کاربردی, ( یکشنبه 19 آذر 1391 )

نرم افزار محاسبات سیستم های قدرت (CYME PSAF)
نرم افزارCYME  یكی از نرم افزارهای بین المللی در شاخه مهندسی قدرت می باشد. این نرم افزار میتواندبصورت تكی و یا شبكه ائی بر روی كامپیوترهای IBMPC ویا سازگار با آن ودرمحیط های ویندوز،  2000 NT, 98 , 95 اجرا گردد. ملزومات سخت افزاری برای اجرا این نرم افزار 32MB حافظه توسعه یافتهRAM   ویا 64MB حافظه با105MB   حافظه هارد می باشد.
امكانات محاسباتی

امكانات محاسباتی نرم افزاری  CYMEكه توسط بسته های نرم افزاری مستقل ویا مرتبط با یكدیگر انجام  می شود. بشرح زیر است

¨                            - نرم افزار Power System Analysis Frame Work )  PSAF ) شامل امكانات زیر :

·                      - PSAF - Flow محاسبات پخش بار

·                      - PSAF – Motor Start محاسبات راه اندازی موتور

·                      - PSAF - Fault محاسبات اتصال كوتاه

·                      -  PSAF-STABمحاسبات پایداری گذرا

·                      - PSAF - Harmo محاسبات هارمونیكی

·                      - PSAF - LINE دیاگرام تك خطی

¨                            - نرم افزارCYM GRD - محاسبات سیستم زمین پستها

¨                            - نرم افزارCYM CAP – محاسبات ظرفیت كابلها

¨                            - نرم افزارCYMDIST – محاسبات و تحلیل شبكه های توزیع شامل امكانات زیر

·                      - CYMDIST/MAP - مدول گرافیكی

·                      - CYMDIST/SOM  مدول بهینه سازی عملیات كلید زنی

·                      - CYMDIST/HARMO تحلیل و ارزیابی هارمونیكی

·                      - CYMDIST/RAM تحلیل و ارزیابی قابلیت اطمینان

·                       - CYMDIST/CAM مدول تحلیل حوادث اضطراری

¨                            - نرم افزارCYMTCC - نرم افزار هماهنگی تجهیزات و ادوات حفاظتی

PSAF  نرم افزار محاسبات سیستم های قدرت

نرم افزارPSAF  (Power System Analysis Frame Work)  یكی از امكانات محاسباتی نرم افزار CYME  International  برای انجام محاسبات به سیستم های قدرت می باشد .

PSAF دارای مدولهای شبیه سازی مختلف برای انجام محاسبات گوناگون سیستم قدرت به شرح زیرمیباشد

·                      - PSAF - Flow  محاسبات پخش بار

·                       - PSAF - Fault  محاسبات اتصال كوتاه

·                       - PSAF – Motor Start محاسبات راه اندازی موتور

·                       - PSAF-STAB محاسبات پایداری گذرا

·                       - PSAF – Harmo  محاسبات هارمونیكی

هر یك از مدولهای محاسباتی فوق از ویژگیهای محاسبات صنعتی ، قابلیت مدلسازی و تكنیكهای الگوریتم حل برخوردار می باشد كه PSAF را بعنوان یك ابزار محاسباتی قابل اطمینان برای تحلیل های مهندسی درآورده است .

مدولاریتی

یكی از ویژگی های مهم PSAF مدولاریتی آن است بدین گونه كه ساختار اصلی آن از مدولهای شبیه سازی مستقل تشكیل شده و كلیه مدولها از یك بانك اطلاعاتی مشترك استفاده می نماید .

مدولهای محاسباتی جدید میتوانند بسادگی به نرم افزار اضافه شوند در حالیكه اطلاعات و ساختار شبكه موجود بهمان شكل باقی مانده و قابل استفاده خواهند بود. در حقیقت ویژگی مدولاریتی نرم افزار PSAF را بعنوان نرم افزار قوی و قابل انطباق با نیازهای بهره برداری و طراحی سیستم های قدرت در آورده است .

تنوع و انعطاف پذیری

نرم افزار PSAF به اندازه كافی دارای قابلیت انطباق می باشد بگونه أی میتوان آنرا برای سیستم های قدرت سه فاز شركتهای برق و یا صنعتی بكار برد. با استفاده از بانك اطلاعاتی و انتخاب اطلاعات مناسب میتوان تجهیزات و كنترل كننده های وسیعی از شبكه را مدلسازی نمود. برای هر یك از تجهیزات با توجه به نوع مطالعه مورد نظر می توان بیش از یك مدل تعریف نمود. PSAF همچنین دارای قابلیت دریافت اطلاعات بصورت جدولی و یا گرافیكی می باشد .

ورود اطلاعات

·         - PSAF دارای یك بانك اطلاعاتی یكپارچه برای كلیه اجزاء تجهیزاتی و كنترلی سیستم می باشد. این بانك بستر اطلاعاتی مشتركی را بوجود می آورد بطوریكه اطلاعات وارد شده برای هر مدول محاسباتی توسط سایر مدولها قابل استفاده می باشد .

·          - برای هر یك از تجهیزات شبكه امكان مدلسازی گوناگون وجود دارد بطوریكه هر مدل اطلاعات خاص خود را نیاز دارد. چون اطلاعات و پارامترهای مشترك بین مدلها نگهداری می شود لذا از ورود تكراری اینگونه اطلاعات به بانك جلوگیری خواهد شد.

·                       - اطلاعات شبكه میتواند بصورت بهنگام (on-line)واز طریق دیاگرام تك خطی واردواصلاح شود.

·                       - اطلاعات می توانند بصورت جدولی و یا محاوره أی وارد شوند.

·                       - بین مدیریت پایگاه اطلاعاتی Dos  با , CYMEDIT   CYMBASE سازگاری وجود دارد.

·                       - قابلیت تبدیل فرمت اطلاعات صنعتی مانند IEEE  به فرمت نرم افزار وجود دارد.

استفاده از اطلاعات نمونه ائی

در صورت عدم دسترسی به اطلاعات تفصیلی برای تجهیزات شبكه ، PSAF قادر است كه از اطلاعات تمونه ائی استفاده نماید. این توانائی بر اساس در نظر گرفتن تجارب وسیع شركتهای سازنده صنعت ایجاد گردیده است .  همچنین PSAF برای محاسبه و استخراج اطلاعات دارای قابلیتهای زیر می باشد .

·         - محاسبه پارامترهای خطوط انتقال بر اساس ساختار هندسی آنها و امكان لحاظ نمودن تأثیر فركانس ، تعداد هادیهاو تعداد مداررات خط بر روی پارامترها

·                       - محاسبه پارامترهای كابلهای زیرزمینی تك فاز و یا سه فاز با غلاف محافظ و یا زمین شده .

·                       - محاسبه اطلاعات نمونه ای برای ژنراتورها و موتورهای سنكرون بر اساس مشخصات كیفی از ساختمان آنها

·                       - محاسبه و استخراج اطلاعات نمونه برای موتورهای اندوكسیونی بر اساس مشخصات پلاك و كلاس بندی NEMA

·          - محاسبه و استخراج امپدانسهای مولفه مثبت و صفر بصورت نمونه ائی و تخمین برای ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع

امكانات نمایش و گزارش نتایج

·                      -  نحوه گزارش نتایج شبیه سازی ازنظرحجم اطلاعات وواحدآنها تماما"قابل تعریف توسط كاربرمیباشد

·                      - نمایش گرافیكی نتایج بسادگی توسط كاربر قابل تعریف می باشد.

·                       - نتایج عددی ، جدولی و گرافیكی قابل كپی برداری برای درج در سایر فایلها می باشد .

·                       - امكان رسم مجدد دیاگرام تك خطی شبكه بر اساس یك شین انتخاب شده وجود دارد .

·                       - امكان نمایش نتایج شبیه سازی مربوط به تجهیزات شبكه بر روی دیاگرام تك خطی وجود دارد

امكانات رسم شكل

PSAF از طریق CYMVIEW  مجهز به امكانات رسم منحنی ، اشكال و یا چارت برای مدولهای مختلف شبیه سازی می باشد. CYMVIEW قادر به مدیریت نتایج و خروجی های مدولهای مختلف برای رسم اشكال و منحنی می باشد.

مرجع :شركت CYME

آدرس : http://www.cyme.com/
معرفی نرم افزار PSS /E برای شبیه سازی سیستم قدرت

نرم افزارPSS/E از بدو پیدایش خود در سال 1976 كاربردهای گسترده ای در  شبیه سازی سیستم قدرت  یافته است.این نرم افزار كه در شركت PTI  آمریكا طراحی شده، هم اكنون در بیش از 40 كشور دنیا بكار  می رود.

  كاربردها
از نرم افزار PSS /Eدر زمینه های گوناگونی مانند شبیه سازی، آنالیز و بهینه سازی عملكرد سیستم قدرت  می توان استفاده نمود.

از مزایای دیگر این نرم افزار، امكان استفاده از آن بر روی سیستمهای عامل گوناگون مانند ویندوز 95 و   NT ، سان سولاریس  , 2.X ,HP 9000 HP-UX 10 DEC ALPHA DIGITAL UNIX , ,IBM AIX   DEC ALPHA OPEN VMS وجود دارد.

موارد زیر از جمله كاربرد های نرم افزار PSS /Eبشمار می آیند:

v                    - پخش بار

v                    - پخش بار بهینه

v                    - آنالیز اتصال كوتاه متقارن و نامتقارن

v                    - شبیه سازی دینامیك سیستم قدرت ( كوتاه مدت و دراز مدت)

v                    - كاهش حجم شبكه

v                    - آنالیز سیگنال كوچك

v                    - تعیین هزینه

v                    - آنالیز حدود انتقال قدرت
نرم افزار PSS /E مدلسازی تكنولوژیهای پیشرفته مانند FACTS  یا كانورتر با كموتاسیون خازنی     برای سیستمهای HVDC را نیز در بر می گیرد. این نرم افزار امكان استفاده از روشهای مختلف آنالیز را فراهم    می آورد. برای مثال، امكان پخش بار  dcبرای آنالیز سریع سیستم وجود دارد. با استفاده از امكانات   مدلسازی دینامیك PSS/E می توان مواردی همچون مدلهای دقیق گاورنر، استراتژیهای كنترلی استاندارد بویلر و مدلهای بسیار پیچیده HVDC را با توجه به شرایط خاص نصب، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

  ویژگیها و تواناییها
نرم افزار PSS/E از محیط كاربردی گرافیكی ( GUI) پیشرفته ای بر خوردار است . در این GUI امكان ذخیره سازی ماكرو برای انجام روندهای محاسباتی و عملیاتی تكراری وجود دارد . همچنین امكان ورود و تصحیح داده ها برای دیاگرام تك خطی فراهم آمده است. همچنین كاربران می توانند مطابق نیاز خود برنامه نویسی   كنند،  فرایندهای محاسباتی را تغییر دهند یا بر تواناییهای مدلسازی بیفزایند.

زبان برنامه نویسی IPLAN  امكانات زیر را برای كاربران فراهم می آورد:

v                    - اخذ نتایج PSS/E و تصحیح داده های ورودی

v                    - انجام حلقه تكرار و آزمون بر پایه بسط های ریاضی برآورد شده.

v                    - تهیه گزارشهای تخصصی بصورت جدول ، فرم و نمودار

v                    - خواندن و نوشتن فایلهایی كه توسط كاربران تعریف می شود.

  امكان تعریف مدل و مدلسازی توسط كاربران

PSS/E نخستین نرم افزاری است كه در  سطح عمومی منتشر شده و در آن امكان تعریف مدلهای دینامیك توسط كاربر  با مشخصات زیر وجود دارد:

v                    - عدم محدودیت در پیچیدگی مدلسازی

v                    - امكان تعریف مدلهایی با كارایی بسیار بالا برای محیطهای تولیدی

v                    - روش ساده برای تعریف مدل

v                    - توانایی مدلسازی حالت گذرا و دراز مدت

 

پخش بار بهینه (OPF)

با استفاده از قابلیت پخش بار بهینه، می توان هزینه عملكرد سیستم را كاهش داد. O  PF     می تواند معادله پخش بار كامل را با حفظ كوپلاژ توان حقیقی و مجازی حل كند تا میزان هر یك از آنها بدست آید . از    OPF می توان برای تعریف و حل سریع پیچیده ترین مسائل بهینه سازی سیستم قدرت استفاده نمود .در نرم افزار PSS/ E امكان بررسی سیستمهای بسیار پراكنده یا سیستمهای بسیار متراكم  ( با 500000 باس) وجود دارد. مزیت مهم دیگر OPF در انتخاب بهترین راه حل برای مساله است.   در روشهای متداول پخش بار، مهندس باید راه حلهای گوناگون را بررسی كند تا به راه حل مناسبی دست یابد، در حالیكه ابزار O PF مستقیماً شرایط كنترلی را تغییر می دهد تا به بهترین راه حل برسد، بطوریكه همه شرایط سیستم بطور همزمان ارضا  شود و هزینه ها كمینه و عملكرد بهینه گردد. در ابزار O PF مدلهای گوناگون پخش بار از پیش تعریف شده است.  

این ابزار علاوه بر برخورداری از GUI ساده و یكپارچگی با PSS/E، از انعطاف پذیری بهمراه ویژگیهای زیر برخوردار است:

v                    - گستره ای  از شرایط و كنترلها

v                    - امكان اعمال چندین هدف و تعیین هزینه برای بیشتر شرایط و كنترلها

v                    - الگوریتم سریع و مقاوم

v                    - امكان استفاده برای كاربردهای عملكرد همزمان شبكه

v                    - برنامه ریزی توان راكتیو

v                    - تجزیه وتحلیل افت ولتاژ

v                    - بررسی توانایی انتقال توان

 شبیه سازی دینامیك شبكه و شرایط وقوع خطا

در نرم افزار PSS/E امكانات مناسبی برای بررسی و شبیه سازی حالتهای گذرای شبكه وجود دارد . PSS/E نخستین نرم افزاری است كه در آن كاربران می توانند مطالعات خود را از یك مساله حل شده پخش بار آغاز كنند . در نتیجه، با استفاده از همه بار گذاریها و مقدار  واقعی ولتاژ داخلی ژنراتورها     می توان به دقیقترین مقدار جریان خطا دست یافت. نرم افزار PSS/E می تواند محاسبات خود را در حالتهای زیر انجام دهد:

v                    - نمایش خطاهای سه فاز و فاز به زمین روی دیاگرام تك خطی انتقال توان

v                    - وقوع همزمان وقایع پیچیده در چندین باس و نقاط مختلف سیستم انتقال

  موارد زیر از مزایای دیگر این نرم افزار بشمار می آیند:

v                    - نمایش همه ولتاژ ها و جریانها

v                    - كلید زنی مستقل قطبها

v                    - محاسبات مدار شكن

v                    - امكان قطع و شروع مجدد شبیه سازی در زمان دلخواه

v                    - امكان بررسی آثار هر نوع اغتشاش مانند وقوع خطا، قطع ژنراتور، راه اندازی موتور و حذف بار

v                    - امكان محاسبه نسبت پاسخ و پاسخ گذرای مدار باز در سیستمهای تحریك

v                    - امكان تخمین پارامتر های ماشین سنكرون و القایی

  نرم افزار PSS/E از مدلهای زیر برای شبیه سازیهای خود برخوردار است:

v                    - مدلهای گوناگون و دقیق ژنراتور، سیستم تحریك، گاورنر و پایدار ساز

v                    - مدلهای پیچیده بار، توان راكتیو ایستا و مدلهای چند پایانه ای HVDC

v                    - مدلهای رله دیستانس، زیرفركانسی و جریان زیاد

v                    - امكان بررسی اثر فركانس  بر مدلها و پارامترهای شبكه

v                    - امكان تعریف مدل توسط كاربر برای هر نوع فرایند كنترلی( بدون افزایش زمان اجرای برنامه)

علاوه براین، امكان شبیه سازی دینامیك دراز مدت سیستم نیز در نرم افزار PSS/E وجود دارد . بدین ترتیب، امكان بررسی و تجزیه و تحلیل مواردی مانند تغییر فركانس ناشی از پاسخ گذرای  راه انداز یا تغییرات ولتاژ ناشی از عملكرد ادوات حفاظتی فراهم می آید. در چنین مواردی، شبیه سازی كاملاً مشابه سیستم واقعی انجام می گیرد.

موارد زیر نیز از تواناییهای نرم افزار PSS/E در این زمینه بشمار می روند:

v                    - امكان بررسی اثر متغیرهای كنترلی بویلر

v                    - امكان بررسی بیشترین حدود سیستم تحریك

v                    - امكان مدلسازی در حالت عملكرد همزمان برای تپ و جابجایی فاز در ترانسفورماتور

 

منبع : شركت PTI

آدرس: http://www.pti-us.com/pti/software/psse/userpage.htm

از وبلاگ بالیگا دیدن نماییدآموزش  نرم افزار  DIgSILENT


همه چیز درباره  DIgSILENT</ادامه مطلب...